KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Tiszakécske Város Önkormányzata

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Közzétett adat
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Szervezeti, személyzeti adatok
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  

Szervezeti, személyzeti adatok

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Szervezeti, személyzeti adatok
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Szervezeti, személyzeti adatok
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Szervezeti, személyzeti adatok
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Szervezeti, személyzeti adatok
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Szervezeti, személyzeti adatok
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Tiszakécske Város Szociális Otthonáért Közalapítvány

Tiszakécske Városért Közalapítvány

Tiszakécske Város Szolciális Otthonáért Közalapítvány_ Alapító Okirat, 2018.06.28.

Tiszakécske Városért Közalapítvány_ Alapító Okirat, 2015.12.17.

Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány _Alapító Okirat 2018.12.20.

Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Szervezeti, személyzeti adatok
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Tiszakécske Város Önkormányzata nem alapított lapot.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok -archív

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Közzétett adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat – archív

Adatvédelmi és Adatbiztosági Szabályzat

 

2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem releváns adatsor
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Közszolgáltatások Tiszakécske
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs adat

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza  

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

Képviselő-testületi ülés meghívók, jegyzőkönyvek

Bizottsági ülés meghívók, jegyzőkönyvek

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Képviselő-testületi ülés előterjesztések

Bizottsági ülés előterjesztések

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Tiszakécske Város Önkormányzatának hirdető tábláján papíralapon, illetve a www.tiszakecske.hu oldalon elektronikusan hirdetjük.
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk https://www.tiszakecske.hu/onkormanyzat/palyazatok/
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve  1_2021. (IX.28.) – utasítás-archív

1 2023 (VII.27) – utasítás

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Éves jelentés 2023 TVÖ
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns adatsor
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns adatsor
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nem releváns adatsor
19.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Nem releváns adatsor
20.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nem releváns adatsor
21.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Nem releváns adatsor
22.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem releváns adatsor
23.  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nem releváns adatsor
24.  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Nem releváns adatsor
25.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nem releváns adatsor

 III. Gazdálkodási adatok

Adat Közzétett adat
l.  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Elemi koltsegvetes_724650_2013
Elemi koltsegvetes_724650_2014
Elemi koltsegvetes_724650_2015
Elemi koltsegvetes_724650_2016
Elemi koltsegvetes_724650_2017
Elemi koltsegvetes_724650_2018
Elemi koltsegvetes_724650_2019
Elemi koltsegvetes_724650_2020
Elemi koltsegvetes_724650_2021
Elemi koltsegvetes_724650_2022
Eves beszamolo_724650_2013
Eves beszamolo_724650_2014
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2015
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2016
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2017
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2018
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2019
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2020
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2021
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2022
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2023_Önkormányzat
Eves koltsegvetesi beszamolo_683913_2023_Művelődési_Központ
Eves koltsegvetesi beszamolo_683902_2023_Városi_Óvodák
Eves koltsegvetesi beszamolo_632504_2023_Városgondnokság
Eves koltsegvetesi beszamolo_632494_2023_ESZI
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2023_Polgármesteri_Hivatal
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Elemi koltsegvetes_724650_2013
Elemi koltsegvetes_724650_2014
Elemi koltsegvetes_724650_2015
Elemi koltsegvetes_724650_2016
Elemi koltsegvetes_724650_2017
Elemi koltsegvetes_724650_2018
Elemi koltsegvetes_724650_2019
Elemi koltsegvetes_724650_2020
Elemi koltsegvetes_724650_2021
Elemi koltsegvetes_724650_2022
Eves beszamolo_724650_2013
Eves beszamolo_724650_2014
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2015
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2016
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2017
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2018
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2019
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2020
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2021
Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2022
3.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nem releváns adatsor
4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 

szerződés-2021

Szerződések2015

Szerződések2016

Szerződések-2017

Szerződések-2018

Szerződések-2019

Szerződések-2020-1

szerződés-2021

szerződések-2022-január-1-jétől-2022-majus-15-éig

Az adatok közzététele a kif.gov.hu felület alkalmazásával történik.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns adatsor
6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Az adatok közzététele a kif.gov.hu (5 millió forintot meghaladó) és a kozpenzpalyazat.gov.hu (összes támogatás) felületek alkalmazásával történik.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Európai-Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

EFOP-1.5.3_Támogatási szerződés EFOP-3.9.2_Támogatási Szerződés
GINOP_7_1_2_15 KEHOP_2_2_1_15 KEHOP_4_1_15 TOP_1_1_1_16 TOP_1_2_1_16 TOP_1_4_1_16 Top_1_4_1_19 TOP_2_1_3_16 TOP_3.2.1_15_00009 TOP_3.2.1_16_00011 TOP_3_1_1_16 TOP_3_2_1_15_00040 TOP_3_2_1_16_00005 TOP_3_2_16_00001 TOP_3_2_16_00007 TOP_3_2_16_00008 TOP_3_2_16_00009 TOP_3_2_16_00010 TOP_5_1_2_15 TOP_7_1_1_16_ERFA_380

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Gazdálkodási adatok 

Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Közzétett adat
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  Szervezeti, személyzeti adatok
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  Szervezeti, személyzeti adatok
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Szervezeti, személyzeti adatok
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend  Szervezeti, személyzeti adatok
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nem releváns adatsor
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nem releváns adatsor
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns adatsor
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  

 

Nincs adat

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nem releváns adatsor
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal nem alapított lapot.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Szervezeti, személyzeti adatok – archív

Szervezeti, személyzeti adatok

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Közzétett adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat – archív

Adatvédelmi és Adatbiztosági Szabályzat

 

2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem releváns adatsor
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nem releváns adatsor
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről https://www.tiszakecske.hu/onkormanyzat/letoltheto-dokumentumok/
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Nem releváns adatsor
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei https://www.tiszakecske.hu/onkormanyzat/szolgaltatasi-tevekenysegek-nyilvantartasai/
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs adat

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza  

 

Nem releváns adatsor

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns adatsor
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk https://www.tiszakecske.hu/onkormanyzat/palyazatok/
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve  1_2021. (IX.28.) – utasítás-archív

1 2023 (VII.27) – utasítás

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Éves jelentés 2023 PH
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns adatsor
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns adatsor
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nem releváns adatsor
19.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Nem releváns adatsor
20.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nem releváns adatsor
21.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Nem releváns adatsor
22.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem releváns adatsor
23.  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nem releváns adatsor
24.  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Nem releváns adatsor
25.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nem releváns adatsor

 III. Gazdálkodási adatok

Adat Közzétett adat
l.  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Elemi koltsegvetes_338118_2013
Elemi koltsegvetes_338118_2014
Elemi koltsegvetes_338118_2015
Elemi koltsegvetes_338118_2016
Elemi koltsegvetes_338118_2017
Elemi koltsegvetes_338118_2018
Elemi koltsegvetes_338118_2019
Elemi koltsegvetes_338118_2020
Elemi koltsegvetes_338118_2021
Elemi koltsegvetes_338118_2022
Eves beszamolo_338118_2013
Eves beszamolo_338118_2014
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2015
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2016
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2017
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2018
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2019
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2020
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2021
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2022
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Elemi koltsegvetes_338118_2013
Elemi koltsegvetes_338118_2014
Elemi koltsegvetes_338118_2015
Elemi koltsegvetes_338118_2016
Elemi koltsegvetes_338118_2017
Elemi koltsegvetes_338118_2018
Elemi koltsegvetes_338118_2019
Elemi koltsegvetes_338118_2020
Elemi koltsegvetes_338118_2021
Elemi koltsegvetes_338118_2022
Eves beszamolo_338118_2013
Eves beszamolo_338118_2014
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2015
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2016
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2017
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2018
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2019
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2020
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2021
Eves koltsegvetesi beszamolo_338118_2022
3.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nem releváns adatsor
4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 

Az adatok közzététele a kif.gov.hu felület alkalmazásával történik.

 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns adatsor
6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Az adatok közzététele a kif.gov.hu felület alkalmazásával történik.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Nincs adat