Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
Tiszakécske, Vörösmarty út 11., Telefon/Fax: 76/441-376, 76/540 -198
Internet: –
E-mail: 
eszi@tiszakecske.hu
Intézményvezető: Maczkóné Fekete Boglárka

Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ szociális és egészségügyi alap és szakosított ellátást nyújtó intézmény
Szociális alapellátás feladatkörében ellátja a
– házi segítségnyújtás
– időskorúak nappali ellátása
– fogyatékos személyek nappali ellátása
– támogató szolgáltatás
– szociális étkeztetés
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás:

– Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat
– Családsegítő és gyermekjóléti Központ
– Szociális szakosított ellátás
– ápolást és gondozást nyújtó bentlakásos otthon szolgáltatásait.

Egészségügyi feladatkörében:
Egészségügyi Központot működtet

A szociális ellátások igénybe vétele:
Az ellátások igénybevételéhez írásbeli kérelmet szükséges beadni, amit az intézményben tudnak beszerezni személyesen, e-mailben vagy postai úton is kérhetik. (kivéve a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) tf: 76/441-376 A kérelem kitöltésében a szociális asszisztens nyújt segítséget. Az ellátást igénylőt, otthonában is felkeresi az ezzel megbízott szakember és megbeszélésre kerül a kérelmező által igényelt szolgáltatási forma.

Az egyes ellátások bemutatása

Ápolást és gondozást nyújtó otthon
Az Intézmény Vörösmarty utca 11.sz. alatti székhelyén működik. A férőhely 44 fő. Ebből 42 fő államilag támogatott, 2 fő önköltséges hely. Az épület kétszintes, benne lift üzemel. A szobák berendezése szép, modern bútorok, az ellátottak által is behozható dísztárgyak díszítik.2 db két ágyas és 10 db négyágyas szobában történik az elhelyezés. Az intézményben havi és heti terv szerint mentális foglalkoztatás zajlik, amit a mentálhigiénés asszisztens vezet.  Az időseknek lehetőségük van arra is, hogy a nappali ellátottakkal együtt vegyenek részt különböző foglalkozásokon, ahol különböző díszeket, képeket készítenek. Napi ötszöri étkezést, intézményi mosodát, gyógyszerellátást, a hitélet gyakorlását biztosítjuk számukra.
Jelenleg az ellátotti létszám 44 fő. 112 fő várakozik az elhelyezésre. A felvételre kerülő időseknél gondozási szükséglet vizsgálatot kell végezni, aminek a pontjai alapján kerülhet be csak az ellátásba.  Intézményünk családias hangulatú, időseink jól érzik itt magukat. Igyekszünk olyan körülményeket biztosítani számukra, hogy érezzék, mi értük vagyunk.

Nappali ellátás
A nappali ellátottak jelenlegi létszáma 23 fő, 15 személy fogyatékkal élő és 8 fő időskorú.  Számukra szintén biztosítva van a mentálhigiénés ellátás, a foglalkoztatás. Az ellátottak igénybe vehetik a fürdőszobát, a mosodát. Különböző foglakozások vannak számukra tartva, múzeumi látogatás szervezve. A nappali tartózkodásra létesített klubszobák szépen berendezettek, kényelmes bútorokkal, televízióval, pihenésre alkalmas ágyakkal felszerelt. Térítési díjat csak az étkezésekért kell fizetni, de az étkezés igénybevétele nem kötelező.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás ellátotti létszáma jelenleg 74 fő.
A gondozónők bevásárolnak, gyógyszert íratnak és váltanak ki, hivatalos ügyet intéznek, ezenkívül,  gondozási feladatokat látnak el ( fürdetés, gyógyszerbeadás, inzulin beadása, takarítás). A gondozási óradíj 600 Ft/ óra, szociális segítés 800 Ft/óra.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A feladatot intézményi társulásban látjuk el Nyárlőrinc bevonásával. 50 készülék van kihelyezve, Tiszakécskén 40 db, Nyárlőrincen 10 db. Ennek segítségével az időseknek lehetőségük nyílik arra, hogy veszélyhelyzetben, vagy hirtelen rosszullét esetén a készülék segítségével azonnal jelezzenek és a segítség rövid időn belül megérkezzen hozzájuk. A gyors házhoz érkezést Tiszakécskén a Vagyonvédelmi Alapítvány gépkocsija biztosítja számunkra, akikkel kapcsolatban vagyunk. Havi gyakorisággal átlagosan 8- 10 hívás szokott előfordulni. Az ellátásért 500 Ft havi térítési díjat kell  fizetniük.

Szociális étkezés
Intézményünk konyhájáról lehetőség van étkezés igénybevételére. A jelenlegi étkeztetett létszám 105 fő. A szolgáltatás igénybevételéhez írásbeli kérelmet kell beadni, amit az intézményben tudunk személyesen átadni. Az orvos által előírt diétás ügyfél a rá előírt diétának megfelelő étkezést kap. Kivétel lisztérzékenység. Lehetőség van a diétás étkezés igénybevételére is, ehhez azonban orvosi javaslat szükséges.
Az étkezés térítési díja 800 Ft/adag. Az étel kiszállítása 195 Ft/ nap.

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
Tiszakécske, Hanusz B. u. 11. Telefonszám: 76/ 441-355, 76/ 542-055, 76/ 542-056, 76/ 542-057
Ügyfélfogadási rend:
Hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig, Pénteken: 8-13 óráig.

Szakmai vezető: Stinnerné Dakó Ildikó

Faladatai:

Szociális segítő munkát végez, támogatást nyújt a nehéz helyzetbe került családok krízishelyzetének megoldásában, az életminőségük javításában, a családban nevelkedő kiskorú gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében.

—Információt nyújt a szociális ellátási formákról, azok igénybevételének módjáról.
—Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt.
—A gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelzőrendszert működtet.
—A szabadidő hasznos eltöltését célzó programokat szervez
—Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése.

Ellátási területe: Tiszakécske

Család- és Gyermekjóléti Központ

Tiszakécske, Kossuth u. 70./A
Telefonszám: 76/ 441-355, 76/542-045

Szakmai vezető: Dombiné Szendrei Emese

Család-és Gyermekjóléti Központ feladatai:

· A gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése és az ezzel kapcsolatos hatósági intézkedésre (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, családjából kiemelt gyermek visszakerülésének elősegítése) történő előkészítés
· Jogi, pszichológiai, tanácsadással, , közvetítői (mediáció) eljárással, szükség esetén szakember bevonásával) szolgáltatással segítséget nyújt a veszélyeztetett gyermek családja számára.
·  Koordinálja a járási jelzőrendszer (a gyermekkel kapcsolatba került szakemberek, magánszemélyek) működését.
· Készenléti szolgálatot működtet, amelynek célja a munkaidőn túli időben felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítségnyújtás, tanácsadás vagy tájékoztatás.
·  Kapcsolattartási ügyeletet biztosít a felügyelt kapcsolattartás lebonyolítására.

Ellátási területe: Tiszakécske, Tiszaug, Szentkirály, Lakitelek, Tiszaalpár

Készenléti szolgálat telefonszáma: 06-20-4417516 amely hétköznapokon 16 óra után és hétvégén hívható.

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Közzétett adat
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.1
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  

ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.2

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.3
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.4
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.5 Nem releváns!
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.6 Nem releváns!
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.7 Nem releváns!
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  

 

 

 

 

ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.8 Nem releváns!

 

 

 

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.9 Nem releváns!
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.10 Nem releváns!
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai  

ESZI_I.-Szervezeti-személyzeti-adatok-1.11.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Közzétett adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  

 

 

 

2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza  

 

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve  
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
20.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23.  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24.  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 III. Gazdálkodási adatok

Adat Közzétett adat
l.  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 

 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)