A Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Által,  a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló  2009. évi CXXII. Törvény alapján közzétett adatai
Jogszabályi hivatkozás Közzétett adat
2. § (1) *  A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók Általános adatok
Általános-adatok (1)
a) nevét, Vezető tisztségviselők
Vezető tisztségviselők
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
(3) *  A 7/I. §-ban foglaltak kivételével a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Szerződés
Hulladékszállító beszerzés szerződés
2011. évi CXII. törvény alapján: Általános közzétételi lista
1. számú melléklet szerint
1. Szervezeti és személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.I. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Általános szervezeti adatok általános szervezeti adatok
1.1.II. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti ábra Szervezeti ábra
1.1.III. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  Vezetők adatai Vezetők
1.2. A felügyelt költségvetési szervek Felügyeleti szervek
1.2.I. A szerv irányítása, felügyelete, ellenőrzése
1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.3.I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet
1.4. Közalapítványok
1.4.I. A szervezet által alapított közalapítványok
1.5. Lapok
1.5.I. Lapok
1.6. Felettes felügyeleti törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.6.I. Felettes felügyeleti törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Engedélyező hatóságok
1.7. Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.I. A szervezet alaptevékenysége, feladata, hatásköre Fő tevékenység                         Jogszabály gyűjtemény jogszabályok
2.I.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2.II. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.III. Közszolgáltatások közszolgáltaási tevékenységek
2.III.1 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Tevékenység megnevezése, keírása
2.IV. Nyilvántartások
2.IV.1. A közfeladatot ellátó szev által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adati (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja,  a másolatkészítés költségei Adatbázisok Adatbázisok
2.V Nyilvános kiadványok
2.VI. Döntéshozatal, ülések Döntéshozatal
2.VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.VIII. Pályázatok
2.IX. Hirdetmények
2.X. Közérdekű adatok igénylése
2.X.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Közadatigénylés közadatigénylés
2.XI. Közzétételi listák
2.XV. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai eves_jelentes_2023_3392
3.Gazdálkodási adatok
3.1. Működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.I. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
3.1.II. Állami számvevőszék ellenőrzései
3.1.III. Egyéb ellenőrzések
3.1.IV. A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.IV.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója https://e-beszamolo.im.gov.hu/
3.1.V. Működési statisztika Működési statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.I. Éves költségvetések
3.2.II. Számviteli beszámolók https://e-beszamolo.im.gov.hu/
3.2.III. Költségvetés végrehajtása
3.3. Költségvetések, beszámolók 9.-Létszám-és-személyi-jellegű-kifizetések görgetett
3.3.I. A foglalkoztatottak
3.3.I.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3.3.I.2. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatások valamint költségtérítés összege.
3.3.I.3. Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fjtája és mértéke összesen
3.3.II. Támogatások Támogatások Alapítványi támogatás
3.3.III. Szerződések
3.3.IV. Koncessziók
3.3.V. Egyéb kifizetések
3.3.V.1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
3.3.VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.VII. Közbeszerzés