Járdaépítés és járdafelújítás pályázat

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsága Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági járdaépítésről és járdafelújításról szóló 10/2021. (VII.29.) önkormányzati rendelete szerint felhívást tesz közzé Tiszakécske városban járdaépítés és járdafelújítás támogatására.

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság számára egyedi kérelem alapján, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel pénzbeli támogatást nyújt járdaépítésre, valamint járdafelújításra.

A támogatás célja: Tiszakécskén lakossági kezdeményezés folytán járdaépítés és járdafelújítás támogatása, a járdaépítés és járdafelújítás lakosság által történő megvalósításának ösztönzése a gyalogos infrastruktúra fejlesztése érdekében.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, utófinaszírozás formájában.

A támogatás mértéke: járda építése vagy felújítása esetén egyaránt 5.500,- Ft/m2.

Járdafelújítás, valamint járdaépítés támogatására kérelmet nyújthat be Tiszakécske város belterületén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlan tulajdonosa (természetes, illetve jogi személy), továbbá lakóközössége (a továbbiakban: kérelmező). A kérelem kapubejáró, garázsbejáró, gépkocsibejáró burkolatának költségét nem tartalmazhatja, de az azon áthaladó járdaszakasz költségeit igen. A megépített vagy felújított járdaszakasz térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a) a felhívás mellékletét képező, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 2. b) a kérelmező nyilatkozatát arról, miszerint a kérelmezőnek Tiszakécske Város Önkormányzatával szemben helyi adótartozása nem áll fenn,
 3. c) a kérelmező nyilatkozatát arról, miszerint a kérelmezőnek Tiszakécske Város Önkormányzatával szemben egyéb lejárt fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Nem adható támogatás azon kérelmező részére

 1. a) aki a rendeletben meghatározott jogosultak körébe nem tartozik,
 2. b) akinek a kérelme a helyszíni ellenőrzést megelőzően megkezdett beruházás megvalósítására irányul,
 3. c) akinek a kérelme a Tiszakécske Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által lefolytatott helyszíni szemle alapján műszakilag nem indokolt járdaszakasz felújítására irányul,
 4. d) akinek a kérelme a már megvalósult vagy a tárgyévben tervezett önkormányzati beruházással vagy elnyert pályázati projektekkel érintett területeken történő járdaépítésre vagy felújításra irányul,
 5. e) akinek a kérelme az önkormányzat által az elmúlt 5 évben épített kiselemes járdák átépítésére irányul,
 6. f) aki a kérelme szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a kérelem benyújtásakor és az hitelt érdemlően bebizonyosodik,
 7. g) akinek a kérelme a csatolandó dokumentumok valamelyikét – a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte ellenére – nem vagy hiányosan tartalmazza.

A beérkezett kérelmeket a Hivatal nyilvántartásba veszi, a tervezett beruházás helyszínén ellenőrzi tartalmuk megalapozottságát, szükség esetén a hiányok pótlására a kérelmezőt – határidő megjelölésével – írásban felszólítja. A hiánypótlási felszólításban megjelölt határidő jogvesztő, annak elmulasztása vagy nem teljes körű hiánypótlás esetén a Bizottság a kérelmet elutasítja.

A Hivatal a kérelmeket, javaslatával ellátva a beérkezésüktől számított – hiánypótlás esetén annak teljesítését követő – negyvenöt napon belül döntésre előterjeszti a Bizottság részére. A kérelmek elbírálásáról a Bizottság legkésőbb a kérelmek beérkezését követő hetven napon belül dönt. A benyújtott kérelmet a Bizottság elutasítja forráshiány esetén, valamint azokban a fent részletezett esetekben, amelyekben nem adható támogatás a kérelmező részére.

A Hivatal a kérelem elbírálásának eredményéről – a döntés meghozatalát követő öt munkanapon belül – írásban értesíti a kérelmezőt.

A polgármester a támogatást nyert kérelmezővel – a döntés közlésének kézhezvételétől számított 30 napon belül – támogatási szerződést köt.

Amennyiben a támogatási szerződés megkötése – e határidőn belül – a kérelmező hibájából nem jön létre, a megítélt támogatás igénybevételének jogosultságát a kérelmező elveszíti.

Az építendő vagy felújítandó járda tervezésénél és kivitelezésénél törekedni kell az egységes utcakép megvalósulására, valamint be kell tartani a Tiszakécske város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseit.

A járdaépítésnél és a járdafelújításnál az alábbi műszaki, kivitelezési előírásoknak kell megfelelni

 1. a) a térkő burkolat legalább 6 cm vastagságú gyalogos forgalomra és legalább 8 cm vastagságú a gépkocsi behajtókhoz, bevibrálva és betongerendába fektetett zárt szegéllyel ellátva kell készíteni,
 2. b) az ágyazó réteg 3-5 cm vastag tömörített folyami homok, vagy 2-4 cm murva,
 3. c) az alépítmény 15-20 cm vastag, rétegenként tömörített homokos kavics ágyazat (sóderágy) vagy kellően tömörített 0-35-ös zúzottkő, vagy meglévő teherbíró betonfelület,
 4. d) a beton burkolat esetében a járda legalább 12 cm vastagságú sóderágy alapon, legalább 12 cm vastagságú, C-12 minőségű simított betonból készülhet, dilatációkkal,
 5. e) olyan utcában, ahol járdaépítésre első alkalommal kerül sor, az építendő járda minimum 1,5 méter szélességű, míg ahol már egyes szakaszokon a járda megépült, ott – az egységes utcakép miatt – azonos szélességben építendő a hiányzó járda is,
 6. f) a járdában lépcső nem helyezhető el, a járda hosszanti esése nem haladhatja meg a 8%-ot,
 7. g) az elkészült járda és környezete csapadékvíz-elvezetéséről szabályszerűen gondoskodni kell.

Amennyiben a járdaépítés vagy járdafelújítás során a régi, rossz minőségű járda felbontása esetén tört beton keletkezik, úgy azt kérelemre az önkormányzat térítésmentesen elszállítja. Az elszállítás feltétele, hogy a kérelmező kizárólag tiszta betontörmeléket adhat át, ellenkező esetben az elszállítás költsége kérelmezőt terheli.

A régi négyszögletű beton járdalapok vagy tégla járdaburkolat felszedése esetén – épségük megőrzése érdekében – különös körültekintéssel kell eljárni, azok elszállításáról az önkormányzat, mint tulajdonos saját költségén gondoskodik.

A kivitelezést a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül be kell fejezni.

A munkakezdést és a beruházás befejezését a Hivatalnak be kell jelenteni.

A járda elkészültét és a műszaki, esztétikai feltételek teljesülését a Hivatal ellenőrzi és műszaki átadás-átvétel keretében, jegyzőkönyv kiállításával igazolja. Az elnyert támogatás a kérelmező részére a kérelemben szereplő munkák teljes körű elvégzésének és kifizetésének, a műszaki és esztétikai feltételek maradéktalan megvalósulásának igazolását követően kerül folyósításra. Az elszámolás a kérelmező nevére és a megvalósított műszaki tartalomra – formailag megfelelően és hiánytalanul – kiállított számla és a kifizetést igazoló bizonylat másolatának benyújtásával történik. A pénzügyi elszámolást a megítélt támogatási összeg erejéig kell benyújtani.

A járdaépítési, járdafelújítási támogatásra fordítható pénzkeret összesen: 6.000.000,- Ft.

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja:

 

A Járdaépítés/járdafelújítás támogatása iránti kérelem és a kötelezően benyújtandó nyilatkozat a felhívás közzétételétől folyamatosan benyújtható személyesen a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalban vagy postai úton a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal részére címezve (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.)

A kérelmek folyamatosan, a forrás erejéig nyújthatók be. A forrás esetleges kimerülése esetén a Bizottság a támogatás lehetőségének megszűnéséről tájékoztatja az érdekelteket.

 A Járdaépítés/járdafelújítás támogatása iránti kérelem és a kötelezően benyújtandó Nyilatkozat letölthető a www.tiszakecske.hu honlapról.

Tiszakécske, 2024. március 19.

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottsága