Óvodai beiratkozás és bölcsődei jelentkezés

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Tiszakécske Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §., valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján a 30/2017. (II.23.) számú határozatával a bölcsődei jelentkezés és az óvodai beiratkozások időpontjait a 2017/2018-as nevelési évre az alábbiakban határozta meg:
2017. április 26. (szerda) 800-1700 óráig
2017. április 27. (csütörtök) 800-1700 óráig

 Helye: Óvodai beiratkozás: Tiszakécske, Béke út 147.  Tiszabög, Rév út 4.

Bölcsődei jelentkezés: Tiszakécske, Kossuth út 59.

A bölcsődei jelentkezéshez és az óvodai beiratkozáshoz benyújtandó dokumentumok:

  • Gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
  • A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványait (lakcímkártya, személyi igazolvány).
  • A gyermek TAJ kártyáját, valamint születési anyakönyvi kivonatát.
  • Étkezési térítési díj csökkentésére, mentességére jogosító dokumentumot.
  • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló dokumentumot.
  • A gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket.
  • A gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét.
  • Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodására jogosító engedélyének másolatát.

Kérjük, hogy a beíratkozáskor hozza magával a www.tiszakecske.hu oldalról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető kitöltött JELENTKEZÉSI LAP-ot!

A BÖLCSŐDÉBEN NINCS GONDOZÁSI DÍJ!

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről, és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról tájékoztató:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon kell részt vennie.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a 2 és fél éves gyermek óvodai felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Amennyiben a napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt értesíteni.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermek már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket azokra a gyermekekre vonatkozóan is, akik 2017. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, a fenti időpontig szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A nevelési év első napja 2017. szeptember 1., utolsó napja 2018. augusztus 31.

Az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekeket a Városi Óvodák és Bölcsőde az alapító okirata szerint valamennyi tagóvodában nevelhet.

A Városi Óvodák és Bölcsőde alapító okirata nem tartalmazza a nemzetiségi nevelést.

Tiszakécske város óvodáinak körzethatárát a www.tiszakecske.hu honlapon tájékoztatásul közöljük, amelyet a képviselő-testület a 19/2013. (II.28.) számú határozatával fogadott el.

Tiszakécske, 2017. február 27.

 Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző